“We verhullen ons onvermogen om complexe samenwerking te doorgronden, met het argument dat de belangen nu eenmaal uit elkaar liggen”.

Samenwerken tussen organisaties als license to operate 

In het sociale domein, de bouw- en infrasector, maar ook op het gebied van energie en mobiliteiten vinden grote ontwikkelingen plaats die ervoor zorgen dat organisaties vraagstukken maar ook kansen niet meer alleen kunnen oppakken. Snelle veranderingen in technologie, complexere taken, minder geld, nieuwe concurrenten, kleinere teams zijn een aantal van de drivers hiervan.

Goed samenwerken is meer dan een individuele competentie of vaardigheid. Het is van groot belang dat organisaties hun bedrijfsvoering afstemmen op het samenwerken met andere organisaties zodat zij een aantrekkelijke samenwerkingspartner zijn. Kunnen samenwerken is niet langer een ’Nice to Have’ maar een ’License to Operate'. 

Organisaties erkennen in toenemende mate inmiddels zelf -vaak door schade en schande wijs geworden- dat samenwerken tussen organisaties verre van eenvoudig is. Of het nu gaat om samenwerking tussen publieke- en private partijen, tussen partners binnen industriesegmenten of -nog complexer- vanuit totaal verschillende achtergronden en binnen netwerken: er zal veel aandacht besteed moeten worden aan het goed organiseren van deze essentiële, langdurige samenwerkingsverbanden.

Het proces van samen afspraken maken voor nu en de toekomst is daarbij zeer belangrijk. Helaas verloopt de samenwerking vaak anders dan bedoeld. Zo blijken het ‘wat’ we willen bereiken en het ‘hoe’ dit te realiseren moeilijker te scheiden dan gedacht. Zeker als het gaat om situaties waar conflicterende belangen tussen organisaties een rol spelen. 

Wat maakt samenwerken tussen organisaties lastig? 

1. Samenwerking gaat over ’vertrouwen’ en ‘partnerschap’ en ‘goede relatie’ gaat tussen personen. Dit wekt de illusie dat het alleen over mensen gaat. In werkelijkheid is er aan beide kanten echter sprake van complexe ‘systemen’ met een eigen dynamiek die de relatie ernstig kan verstoren.

2. De samenwerkende partijen worden vertegenwoordigd door personen die een persoonlijke band met elkaar ontwikkelen. Langdurige samenwerking wordt daardoor kwetsbaar, omdat de looptijd ervan de tijdsduur van de individuele betrokkenheid overstijgt.

3. De neiging bestaat dat we de samenwerking ‘verjuridiseren’ met overdadig veel aandacht voor het afdekken van risico’s. De paradox is dat we niet de tijd nemen om aandacht aan de relatie te geven. Interacties worden weggeregeld door formele procedures zonder zeggingskracht: een schijnzekerheid.

4. We besteden veel te weinig aandacht aan de (sociale) startcondities waarin we samen benoemen hoe we met zaken als ‘interpretatieverschillen’ of ‘conflicten’ om moeten gaan. Door het ontbreken van deze proces- en gedragsafspraken wordt de samenwerking onvoorspelbaar en onveilig. 

Welke issues rondom samenwerkingsvraagstukken lossen we op? 

1. Hoe zorgen we ervoor dat onze organisatie een aantrekkelijke samenwerkingspartner voor anderen is?

Samenwerkingsverbanden laten werken zoals bedoeld vraagt om een systematische aanpak. ResetManagement heeft vanuit de praktijk (met meer dan 25 organisaties en meer dan 100 professionals) een aanpak ontwikkeld om samenwerkingsverbanden te operationaliseren. 3. Resetten van bestaande Samenwerkingsverbanden 

Nog steeds werkt meer dan 50% van de samenwerkingsverbanden niet zoals bedoeld. ResetManagement ondersteunt uw organisatie en uw samenwerkingspartners om de juiste interventies te doen die ervoor zorgen dat het samenwerken alsnog werkt zoals het is bedoeld. 

2. Hoe operationaliseren we nieuwe samenwerkingsverbanden zodat ze gaan werken zoals ze zijn bedoeld?

4. Leidinggeven en deelnemen aan samenwerkingsverbanden 

Samenwerken begint met een helder beeld over de mate waarin uw organisatie klaar is voor een het managen van samenwerkingsverbanden om daar zo maximaal rendement uit te kunnen gaan halen. Met deze ’FitnessScan’ maken wij samen met u een inventarisatie van de mate waarin u voorbereid bent op samenwerking. Tevens krijgt u zeer to-the-point aanwijzingen waar u zich kunt verbeteren om een meer aantrekkelijke samenwerkingspartner te worden met behoud van de eigen identiteit. 

Leidinggeven en deelnemen aan samenwerkingsverbanden vraagt om extra aandacht. Het managen van samenwerkingsverbanden laat zich moeilijk vergelijken met leidinggeven aan een team of afdeling binnen de eigen organisatie of bedrijf. Er is immers geen sprake van Hiërarchie. Het gaat om het creëren van een omgeving waarin belangen veilig zijn en waar men op zoek moet naar het creëren van een gezamenlijke werkwijze die voor alle betrokkenen werkt. Dit vraagt om vaardigheden en instrumenten die professionals helpen om op de juiste manier in het proces te managen en in gezamenlijkheid de inhoud te ontwikkelen. ResetManagement is initiatiefnemer en oprichter van de Academie voor Samenwerken en Professionals in PPS.  

Verbinden van de contract van het wereld met de emotionele wereld van samenwerken

Samenwerken tussen organisaties zien wij in eerste instantie als organisatievraagstuk. Het is dan ook onze visie dat samenwerken (en vertrouwen!) georganiseerd dient te worden. We maken onderscheid tussen samenwerken als rationeel construct blauwe wereld en een sociale wereld (oranje). 

De blauwe wereld van de ratio en de maakbaarheid is vertaald in beleid of een overeenkomst (contract) tussen de deelnemende organisaties. Tegenover deze blauwe, rationele wereld staat de ‘oranje’ wereld. Dit is de sociale wereld waarin de mensen betrokken in het samenwerkingsverband dagelijks mee maken hebben. Dit veld van soms ongrijpbare processen en verhoudingen tussen mensen en organisaties is de wereld die samenwerkingsverbanden doen slagen of mislukken. 

Met betrokkenen creëren wij een nieuwe werkelijkheid waarin mensen en organisaties elkaar vertrouwen en op elkaar kunnen rekenen om samen verder te ontwikkelen, worstelingen te bespreken en succesvol om te gaan met conflicten, onverwachte gebeurtenissen en andere verschillen die samenwerken kunnen blokkeren. Onze aanpak is een dan ook een mix van inzichten uit procesverbetering, samenwerkingsleer,  gedragsverandering, sociologie, neuro-psychiatrie en de psychologie.

Vragen die wij op dit gebied van onze klanten krijgen zijn bijvoorbeeld:
  • • Hoe zorg ik ervoor dat mijn medewerkers in staat zijn om het belang van mijn organisatie in samenwerkingsbanden te managen?
  • • Hoe zorg ik ervoor dat de startcondities van samenwerkingsverbanden zijn geborgd?
  • • Hoe overwin ik interpretatie verschillen zonder juridisch gedoe?
  • • Hoe zorg ik ervoor dat er in vertrouwen en loyaliteit met elkaar wordt gewerkt?Als organisatiebureau van het nieuwe veranderen, leveren we een beproefde aanpak voor de ontwikkeling van duurzame programma’s om samenwerkingsverbanden te ontwikkelen.


  • • Het formuleren van een betekenisvolle ambitie                                                                               • Het ontwerpen van werkende processen in samenwerkingsverbanden                                       • Het organiseren/ontwerpen van optimale klant- leverancier- relaties binnen samenwerkingsverbanden.                                                                                                                       • Het vinden van werkbare oplossingen in samenwerkingsverbanden.                                             • Het succesvol leiden van vergaderingen- en bijeenkomsten binnen samenwerkingsverbanden.                                                                                                                         • Organiseren van besluitvorming binnen samenwerkingsverbanden.                                             • Het managen van proces- en rol verantwoordelijkheden binnen samenwerkingsverbanden. • Het overwinnen van interpretatieverschillen en omgaan met potentieel conflict. 

Onze samenwerkingsaanpak is verzameld in een programma genaamd Fides®. Fides -Latijn voor vertrouwen- is gebaseerd op 8 kritische succesfactoren die vertaald zijn naar bouwstenen voor samenwerkingsverbanden. De aanpak ondersteunt u om uw samenwerkingsverbanden zo te organiseren dat een goede werking van de succesfactoren is geborgd. De methode reikt uw medewerkers een passend handelingsrepertoire aan om invulling te geven aan aspecten die cruciaal zijn om samenwerkingsverbanden - in welke vorm dan ook - te laten slagen. 

Met instrumenten en leermiddelen waarmee uw mensen zélf oplossingen realiseren, vanuit hun kennis en ervaring in de praktijk en vooral ook borgen. We hebben instrumenten en werkwijzen ontwikkeld die uw organisatie en professionals ondersteunen. Voorbeelden daarvan zijn:

• Feedback geven aan professionals in samenwerkingsverbanden. 

Kenmerk van deze instrumenten is dat ze zich laten samenvatten tot een één A4 en daarmee zijn ze praktisch, snel en makkelijk in gebruik.

Hoe ontwikkelen wij?

ResetManagement werkt samen met kennisinstituten en organisaties. Het antwoord om samen werken te laten werken onderzoeken we in- en vanuit de praktijk. Op basis van de onderzoek-resultaten ontwikkelen wij continu state-of-the-art methoden en instrumenten om de samenwerking te laten verlopen, zoals bedoeld.

Samen met PPS Netwerk Nederland heeft ResetManagement zo onder andere het Platform Professionals in PPS (www.professionals-in-pps.nlopgericht. Hierin werken onder onze begeleiding ca. 25 organisaties samen om de werkende principes van samenwerken te onderzoeken en de best practices te delen. De rol van ResetManagement is naast het managen van het platform, het vertalen van de die best practices naar bruikbare leermodules en handelingsrepertoire waarmee in de praktijk samenwerkingsproblemen kunnen worden voorkomen of opgelost. 

Deze inzichten gebruikt ResetManagement eveneens om haar opleidingen & training programma vorm te geven en wordt ingezet bij advies- en procesbegeleidingstrajecten.