Aanpak

 "Veranderen van individueel gedrag heeft weinig zin, omdat de praktijk en de gedragsnormen van collega’s het nieuwe gedrag van individuen altijd zal neutraliseren naar de norm van de groep.”

Het realiseren van samenwerking waar organisatie- en afdelingsgrenzen een rol spelen, is ontzettend lastig. Voor nagenoeg elke samenwerking is eigenaarschap van andere afdelingen en organisaties nodig. We kunnen het simpelweg niet alleen. 


De uitdaging is dan om een gedragen aanpak en oplossing te vinden en vervolgens een omgeving te creëren die ervoor zorgt dat die gedragen oplossing adequaat wordt geïmplementeerd. 
ResetManagement organiseert een omgeving waarin de bijdragen, rollen en belangen van alle deelnemers aan het samenwerkingsverband zijn geborgd. Elementen van deze aanpak staan hieronder beschreven. 


Het geheim van de smid

De aanpak van ResetManagement

1: Gezamenlijke ambitie, rol en kaders


Partijen kunnen pas samenwerken als zij elk een betekenisvolle bijdrage kunnen leveren aan de opgave. Daarbij is het van belang dat deelnemende organisaties verbinding kunnen maken met die opgave waarbij hun rol en vakmanschap worden erkend.

2: Creëren van een positieve samenwerkingsomgeving 


Vanuit de ambitie, rol en kaders is het essentieel dat er een positieve samenwerkingsomgeving ontstaat. Niet alles dus kijken naar de formele / contractuele kant van de relatie, maar ook e.e.a. in balans brengen met culturele en relationele aspecten om de samenwerking daadwerkelijk te laten presteren. Concreet: 

 

  • Deelnemers rollen geven die positieve impact hebben op de samenwerking.
  • - Het overwinnen van verschillen van inzicht en conflict.
  • - Doorlopend evalueren en verbeteren: niet continu oorspronkelijke afspraken beoordelen.
  • - De aandacht voor de groepsdynamiek en de persoonlijke relaties bewaken? 
  • - Hoe de belangen van alle partijen in de besluitvorming doorlopend borgen?  
Een positieve samenwerkingsomgeving zorgt ervoor dat men van elkaar weet hoe zaken op het juiste moment te agenderen en men met elkaar tot overeenstemming komt en wie welke rol daarin heeft. 

Deze op samenwerkingsgerichte governance is van belang om professionals een houvast te geven in het managen en ontwikkelingen van de samenwerking en hun rol daarin. 

3: Vellig stellen van belangen! 


Partijen kunnen alleen eigenaarschap nemen op hun rol in het verband als hun belang vellig is. Projecten kunnen hun eigendynamiek. Deze dynamiek vraagt van partijen om daarop in te spelen en samen te zoeken naar oplossingen die het belang van eenieder veiligstelt. Alleen dan zijn partijen in staat om elkaar te vertrouwen en in loyaliteit invulling te geven aan hun rol in het realiseren van de opgave. 

4: Progressiegerichte sturing 


Opgaven van nu zijn complex en vragen van samenwerkingen zich continu aan te kunnen passen aan dat wat nodig is. Progressie gericht besturen van de samenwerking is daarom cruciaal. Een passende vorm dat aansluit bij de opgave en zo licht mogelijk georganiseerd is geeft de ingrediënten om benodigde flexibiliteit in het vervolg te waarborgen. 

5: Interactie en relatie 


Professionals in samenwerking moeten instaat zijn om met elkaar te communiceren en gebruik te maken van elkaars talenten. Dit lukt als er een veilige omgeving waar de manier van met elkaar werken helder is en past bij de betrokken professionals. Een omgeving waar mensen zichzelf kunnen zijn aangesproken worden op hun vakmanschap en dit mogen tonen.